۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

سوالات و جوابات بیولوژی :

 

1- پروتوزوا چگونه يك حیوان بوده و توسط چی قابل رویت است ؟
جواب: یک حیوان وحیدالحجروی بوده و توسط میکروسکوب قابل رویت است.
2- پروتوزوا دارای چه نوع اعضای تنفسی اند و وجود دستگاه ترشحی در آنها چگونه است؟
جواب: پروتوزوا فاقد اعضای تنفسی اند و وجود دستگاه ترشحی در آنها مورد تردید است.
3- معمولا پروتوزوا در کجا زیست دارد ؟
جواب: تقریبا در محیط زیست دارد كه مانند آبهای شور و شیرین نواحی مرطوب باتلاقها روی مواد عضوی و بقای اجسات موجودات حیه.
4- پروتوزوا از نگاه تغذیه به چند دسته تقسیم شده نام بگیرید؟
جواب: به دو دسته تقسیم شده (اتوتروفیک) و(هتروتروفیک) میباشد.
5- کلاس" سیلیا فورا" توسط چی حرکت نموده و نماینده آن چیست؟
جواب: توسط مژه ها حرکت نموده نماینده آن پارامیشیم است.
6- کتله انت آمیبا هستالیتیکا به چه اندازه است سایتوپلازم این آمیب از چند طبقه ساخته شده است؟
جواب: کتله انت آمیباهستالیتیکا از(10-40) ميكرو متر میرسد و سایتوپلازم آن ازدوطبقه ساخته شده است.
7-  انت آمیبا که فاقد سیست است بنام چه یاد میشود و از چه تغذیه میکند؟
جواب: این طفیلی که فاقد سیست است بنام (تروفوزویت) یاد شده و از کرویات سرخ خون انسان تغذیه میکند.
8- :طفیلی های کلاس (میستگوفورا)چگونه حرکت مینمایند و موقیت آن چگونه است؟
جواب: بواسطه فلاجیلیم حرکت نموده و تعداد فلاجیل (قمچین) و موقیت آن نظر به نوع آن فرق میکند.
9-  ترایپانزوما،لشمانیا و جاردیا شامل کدام کلاس است؟
جواب: شامل کلاس میستگوفورا میباشد.
10- ترایپانزوما در کجا موقیت گزین شده و سبب کدام امراض در انسان میگردد؟
جواب: ترایپانزوما در غدوات لعابیه مگس تسی تسی جای گزین شده و در انسان بعد از گزیدن مگس تسی تسی سبب خواب افریقایی میگردد.
11-  لشمانیا سبب کدام امراض میگردد؟
جواب: لشمانیا سبب امراض گوناگون گردیده معروفترین آن سالدانه است.                 
12- زخم های جلدی سالدانه بعد از چقدر مدت زمان خود به خود التیام می یابد؟
جواب: زخم های جلدی سالدانه بعد از(2-18) ماه بعد خود به خود التیام می یابد و داغ آن به شكل فرورفتگی به یادگار می ماند.
13- جاردیا چیست و باعث کدام مرض می گردد؟
جواب: جاردیا پرازیت امعای انسان است که جدار مخاطی امعا را تخریب نموده و باعث اسهال میگردد.
14- کلاس سپروزوا چگونه است و نماینده آن چیست و باعث کدام مرض میگردد؟
جواب: کلاس سپروزوا فاقد اعضای حرکی اند که نماینده آن پلازمودیم است که باعث مرض ملاریا می شود.
15- تا هنوز چند نوع پلازمودیم شناخته شده است نام بگیرید؟
جواب: تا هنوز چهار نوع پلازمودیم شناخته شده که عبارت از پلازمودیم وی واکس ،پلازمودیم ملاریا،پلازمودیم فلسیپارم و پلازمودیم اووالی می باشد.
16- پرازیت ملاریا توسط کدام پشه به انسان سرایت می کند؟
جواب: پرازیت ملاریا توسط پشه مونث انافیل به انسان سرایت می کند.
17- علایم مصاب بودن اشخاص به پلازمودیم ملاریا چگونه است؟
جواب: اشخاص ضعیف ونا توان گردیده،ازتب بلند و سر دردی شکایت دارند و طحال بزرگ گردیده کم خونی نیز مشاهده می شود.
18- پوریفیرا(اسفنجها)چگونه یک فایلم است؟
جواب: اکثراً در ابحار زیست دارند تعداد محدود آنها در آبهای شیرین زنده گی می کنند. به رنگهای سفید،خاکستری،زرد،سرخ،بنفش و سیاه می باشند، جسامت آنها از یک سانتی متر تا چند متر میرسد.
19-  چرا اسفنج ها را به نام پوریفیرا یاد میکند؟
جواب:  بخاطری داشتن مسامت کوچک (pores ) به همین علت آن را فایلم پوریفیرا گوید.
20- اسفنج ها چگونه تغذیه میکند؟
جواب: اسفنج ها حیوانات ساکن اند که بخاطری تغذیه حرکت کرده نمیتواند غذا واکسیجن خود را از آب که داخل خالی گاه بدن آنها میشود به دست میآورد.
21-  مناطق که اسفنج ها زیاد دیده میشود کجاست؟
جواب: در سواحل مدیترانه،بهیره احمر،ویست اندیز وسواحل فلوریدای امریکا میباشد.
22- کدام حیوانات درفایلم سولیتراتا شامل اند؟
جواب: حیوانات زیادی است.ازقبیلی هایدرا،مرجانها،شقایق بهری و...
23-  آله دفاعی هایدرا را به نام چی یاد میکند؟
جواب: به نام تینتاکل یاد میشود که قمچین مانند است و دارای حجرات نیشدار بوده که به نام نیماتوسیست یاد میشود که حیوان در برابر اجنبی زهر از خود افراز میکند.
24- فایلم مولسکا یا نرم تنان به چند کلاس تقسیم شده است نام بگيريد؟
جواب: به سه بخش تقسیم شده که عبارت از 1- شکم پایان 2- بی سران 3- پادر سران ميباشد.
25- تولید مثل در دوکفۀ ها یا کلاس پلیسی پودا چی گونه صورت میگیرد؟
جواب: تولید مثل در دوکفۀ ها یا کلاس پلیسی پودا توسط تخم صورت میگیرد.
26- کلاس سفالوپودا یا پادر سران شامل کدام دسته حیوانات اند؟
جواب: شامل حیوانات مثل اکتوپوس،سکوید وکتلفیش و غیره حیوانات بهری میباشد.
27- اسکلیت ستاره بحری چگونه است؟
جواب : اسکلیت ستاره بحری از کلسیم کاربونیت ساخته شده است که توسط اپیدرمس پوشیده شده شده است.
28-  سیستم عصبی ستاره بحری چطور است؟
جواب: ستاره بحری فاقد سر و دماغ بوده ولی با آن هم دارای طناب عسبی به امتداد پنج شعاعی بدن واقع است.
29-  آرتراپودا (حیوان مفصلیه) چگونه یک فایلم است؟
 حصه تمام انواع حیوانات روی زمین اند .  جواب: یک فایلم بزرگ حیوانات بوده که مشتمل بر
که حشرات به تنهای بشتر از نصت انواع این حیوانات را بشکل میدهد.
     30- از جمله مشخصات عمده آرتوراپودا کدام یکی از آنها معروف است؟
جواب: از جمله مشخصات آرتوراپودا یکی از آن اسکلیت خاریجی آن بوده که از ماده سختی به نام کیتین  ترکيب شده که حیوان را محفوظ میدارد.
31- در باره ملخ کمی معلومات دهید؟
جواب: ملخ بهترین نماینده حشرات است که به صورت انفرادی زیست داشته که جسامت بدنش بزرگ بوده تعداد آنها زیاد میباشد که در مزارع،دشت ها وغیره جاها یافت میشود.
32- بدن ملخ از چند قسمت ساخته شده است نام بگيريد؟
جواب: بدن ملخ از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از سر ، سینه و بطن میباشد.
33- در بدن ملخ کدام سیستم ها موجود است؟
جواب: سیستم هاضمه،دوران خون،تنفس،عصبی موجود است.
34- حیوانات فقاریه به چند صنف عمده طبقه بندی شده است نام بگيريد؟
جواب: به 5 صنف عمده طبقه بندی شده است که عبارت از صنف ماهیان،ذوحیاتین،خزندگان،پرنده گان وپستانداران.
35- جهاز هاضمه انسان شامل کدام قسمت ها اند که در هضم غذا رول دارد؟
جواب: شامل قسمت های چون دندانها،مری،معده،امعای کوچک،پانقرانس وامعای بزرگ میباشد.
36- دندانهای قطعه کننده درکجا موقعیت داشته و چند عدد است و به نام چی یاد میشود؟
جواب: دندانهای قطعه کننده در پیش رو قرارداشته و چهار عدد در الاشه بالا و چهار عدد در الاشه پایین و به نام ثنایا یاد میشود.
37- دندانهای انایاب به منظوری چی استفاده شده و چند عدد است و به نام چی یاد میشود؟
جواب: دندانهای انایاب به منظوری پاره کردن استفاده میشود که دو عدد در بالا و دو عدد در پایین قرارداشته که به نام نیش دندان یاد میشود.
38- مری را تعریف کنید؟
جواب: مری عبارت از لوله عضلی است که از حلقوم شروع تا معده امتداد دارد حرکت موجی داشته که حرکت از بالابه پایین به تدریج کم میشود.
39- امعای کوچک را تعریف کنید؟
جواب: امعای کوچک تیوب باریکی است که سه سانتی متر قطردارد که هفتم متر طول دارد.
40- مواد غذای به مدت چند ساعت در معده باقی می ماند؟
جواب: مواد غذای به مدت سه الی چهار ساعت در معده باقی میماند.
41-  عصارۀ معدوی داری چند انزایم است نام بگیرید؟
جواب: عصارۀ معدوی داری دو انزایم است که به نام های پپسین و رنین یاد میشود.
42- مايعات امعايي كه در امعاي كوچك اند.داراي چند انزايم ها مباشد نام بگيريد؟
جواب: مايعات امعايي كه در امعاي كوچك اند.داراي داراي 4 انزايم است كه عبارت از:1-  انزايم پپتيداز 2- انزايم مالتاز 3- انزايم لاكتاز 4- انزايم سكروز ميباشند.
43- جگر را شرح دهید؟
جواب: جگر عضویست به رنگ نسواری تیره حدود 1.5 کیلوگرام وزن دارد که در سمت راست بالای حفره شکم زیری حجاب حاجز قرا ردارد از دو حصه بزرگ وسه حصه کوچک ساخته شده است.
44- انزایم های هضمی پانقرانس کدام ها است نام بگیرید؟
جواب: انزایم های هضمی پانقرانس عبارت از ترپسین،امیلاز و لیپاز میباشد.
45: وظیفه ترپسین رابنوسید؟
جواب: تریپسین پروتین را در معده به امینو اسید ها پارچه مینماید.
46: برجسته گی های که در امعای کوچک وجود دارد به نام چی یاد میشود؟
جواب: برجسته گی های که در امعای کوچک وجود دارد به نام ویلی یاد میشود.
47: امینواسید های که توسط جریان خون از جیگربیرون میشود به چی تبدیل میگردد؟
جواب: امینواسید های که توسط جریان خون از جیگربیرون میشود به یوریا تبدیل میشود.

۲ نظر:

  1. بسیار عالی است لطف نموده سوالات بیشتر بنویسید.

    پاسخحذف
  2. تعداد دندان های شیری انسان چند است

    پاسخحذف