۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

سوالات تمرین صفحه 5:
1- لوی فلیپ درکدام سال به پادشاهی رسید و کدام وعده را به مردم داد؟
جواب: در سال 1830 به پادشاهی و به مردم وعده داد که از منشور حمایت نماید.
2- حیت لوی فلیپ کدام سیاست را در اموری اقتصادی اتخاذ کرد؟
جواب: سیاست عدم مداخله را اتخاذ نمود.
3- کوپراتیف را تعریف کنید؟
جواب: کوپراتیف از نظر صاحب نظران به معنی طعاون و همکاری میباشد قسمیکه خداوند"خ" در پاره شش قرآنکریم بنده های خود را از انجام کار هاي بد منع و به انجام کار های نیک و طعاون امر فرموده است. و برای بار اول کوپراتیف درسال 1333هـ در افغانستان بنیان گذاری شد.
 4- رژیم را تعریف کنید؟
جواب: رژیم سیاسی به معنی عام کلمه نمودار ، بافت سیاسی ، و شيوه اعمال قدرت سیاسی است در یک جمله رژیم سیاسی شیوه و طرز اعمال حاکمیت است.
5- عوامل حادثه 1848م پاریس را واضع نماید؟
جواب: وقتی که حکومت زمام عمور را به دست گرفت به مردم حق رای داده شد ومردم نماینده گان خود را به مجلس فرستادند ویک سال دوام کرد که قانون 1848م ساخته شد که طبق آن قوه مقننه به دست مجلس نمایند گان  و قوه اجرائیه به رئیس جمهور و مجلس وزرا وگذار شد و مردم در همان سال برادر زاده ناپلیون اول رابه رئیس جمهوری برگذیدند.
6- در اقلابات که در قرن 19 در اروپا رخ داد کدام اقشار درآن سهم داشتند؟
جواب: دانشمندان ، متعلمیان ، معلمان ، حقوق دانان ،علمای سیاسی ، ژرنالیست ها و بعضی ماموران دولتی بودند.
7- بعد از فرار لوی فلیپ درفرانسه کدام شخص زمان عمور را به دست گرفت؟
جواب: بعد از فرار لوی فلیپ در فرانسه لوی ناپلیون.
8- چرا نقلاب 1848 – 1849 ناکام گردید؟
جواب: بخاطرکه تمام آن ها به یک باره گی دست به انقلاب زدند و با همدیگر متحدنبودند به همین دلیل کشور های که در انها انقلاب صورت گرفته بود نتوانستند به آسانی آنرا خاموش کند.
9- دموکراسی را تعریف کنید؟
جواب: از دو کلمه گرفته شده ( دمو ) به معنی مردم و ( کراسی ) به معنی حکومت است یعنی حکومت که به رای مردم به وجود آمده است.
10- منشور چیست؟
جواب: منشور آن مقدارات و مصویبات را گویند که توسط کارشناسان مربوط تدوین شده انتشار یابد.
11- انقلاب چیست؟
جواب: عبارت از یک تحول کیفی و بنیادی یک چرخش عظیم و اساسی در حیات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه است هر انقلاب دو شرط دارد شرایط عینی  و شرایط ذهنی.
انقلاب صنعتی:
1- انقلاب اقتصادی از کدام کشور شروع و به کدام قاره ها  سرایت کرد؟
جواب: از انگلیستان شروع وبه فرانسه ، جرمنی ، ممالک امریکا ، اورپا شرقی ، آسیا و افریقا سرایت کرد.
2- عمده ترین قوت های که در قرن 19 در اثر ترقی علم مورد استعمال قرار گرفت کدام ها اند؟
جواب: عبارت از برق و بخار است.
3- سریع ترین سرعت چارپا دها دریک ساعت چند کیلو متر است؟
جواب: از 14 کیلو متر تجاوز نمی کند.
4- مخترع قوه بخار کدام شخص بوده و اولین اختراع در کدام سال در کدام ماشین آلات بکار رفت؟
جواب: جیمزوات انگلیسی بخار را در سال 1782م به حرکت انداخت این اختراع بار اول در ماشين های نخ ریسی بکار رفت.
5- از قوه بخار در کدام عرصه ها استفاده به عمل می آید؟
جواب: در عرصه های کشتی های بخار و به قطار آهن به کار میرود.
6- از برق به چی منظور استفاده به عمل می آید؟
جواب: از برق به خاطر روشنی ، گرم کردن و به کار انداختن ماشین آلات استفاده میشود.
7- دستگاه تیلیفون را کی در کدام سال اختراع کرد؟
جواب: الکساندر گرام بل در سال 1876م
8- برق چی وقت در صنعت داخل شد؟
جواب: در اواخر قرن 19م
9- دستگاه تلی گراف در کدام سال و درکدام کشور اختراع شد؟
جواب: در سال 1833م در آلمان.
10- تلیگراف بیسیم چی وقت اختراع شد و کی آن را عام المنفعه ساخت؟
جواب: در اواخر قرن 19 اختراع و مارکونی ایتالوی آن را عام المنفعه ساخت.
11- اختراع چیست؟
جواب: اختراع آنست که چیزی بواسطه دماع بشر بوجود بیاید اختراع گویند.
12- کشف چیست؟
جواب: آنست که چیزی از قبل وجود داشته باشد ولی با کمال علم و دانش آنرا آشکارکشف گوید.
13- سرعت طیارات امروزی به چقدر میل در ساعت میرسد؟
جواب: به 2000 میل درساعت میرسد.
14- برای اولین بار پرواز در هوا در کدام سال درکدام کشور توسط کی انجام شد؟
جواب: درسال 1903م در اضلاع متحده امریکا توسط برادران رایت صورت گرفت.
15- میل انگلیسی ، دریایی و عربی را بنوسید؟
جواب: یک میل انگلیسی 1409 متر ، یک متر دریایی 1852 متر ،یک میل عربی 4000 زارع.
16- چی چیز انقلاب عظیمی را در صنعت به وجود آورد؟
جواب: برق و بخار.
17- انقلاب صنعتی در کدام سال به سرعت خود افزود؟
جواب: درسال 1815 آغاز و درسال1840 به سرعت خود افزود.
18- بین کدام سالها در کدام کشور ماشین چرخ ریسی اختراع شد؟
جواب: در بين سالهای 1764- 1786 درانگلستان اختراع شد.
19- درسال 1820 رفتن از انگلستان به امریکا چند روز را در بر میگرفت؟
جواب: 63 روز.
20- راه آهن سایبریا در کدام سال تکمیل شد؟
جواب: درسال 1902
21- درکدام سال اولین کشتی بخارازلیدزبه امریکا سفرکرداقیانوس اطلس را درچقدر وقت طی کرد
جواب: درسال 1838م  و اقیانوس اطلس را در مدت 19 روز طی کرد؟
22- درکدام سال کشی های بادی و بخار اهمیت مساوی یانه داشت؟
جواب: درسال 1870م
23- چی کسی طرح کانالهای سویس وپانامه را ریخت؟
جواب: فردیناند دلسپس.
24- کانال سویس درکدام سال افتاح و اين کانال کدام بحر را نصف میکند؟
جواب: درسال 1869م افتتاح و طول راه بحری آسیا و اروپا را نصف می کند.
25- باترقی وپشرفت تولیدات بواسطه ماشین انجام میشود درین امر نقش انسان چگونه بود؟
جواب: باپشرف تخنیک وماشین آلات برای انسان جزبالابینی چیزی دیگری باقی نمانده بود.
26- صنایع ماشین به چند شعبه تقسیم شده است؟
جواب: به دو شعبه یکی صنایع خفیف دیگری صنایع بزرگ میباشد.
27- کدام اصطلاحات ها در صنايع فوردیزم و تیلریزم به کار گرفته شد؟
جواب: فوردیزم از نام فورد گرفته شده که در سال های ( 1947 – 1863 ) از جمله بزرگترین ماللکین صنعت در امريكا بود این اصطلاح به منظور استند رد سازی در صنعت در موثر در سال  ( 1930 ) بکار رفت. و تيلريزم این اصطلاح از نام های فریدریک و ینسکوتیلور                       ( 1915  - 1856 ) امريكا گفته شده است به معنی نظامی اقتصادی استعمال شده است که منظور آن اخذ حد اکثر باز ده است.
28- اولین سروت و عنصر یک کشور چی چیز است؟
جواب: انکشاف و تجارت آن است.
29- بهتری و بزرگترین ملل دنیا کدام گشورها است؟
جواب: عبارت از امریکا ، روسیه ، انگلستان ، آلمان ، جاپان و چین میباشد.
30- در حقیقت علت بزرگ جنگ اول دوم بین الملی چه بود؟
جواب: رقابت های تجارتی و اقتصادی بود.
فرانسه:
1- دیموند پوانکر کی بود؟
جواب: مرد با شخصیت بود که درسال (1913) بحیث ریس جمهور فرانسه انتخاب شد.
2- مکمهون کی بود؟
جواب: مکمهون یک مرد نظامی و محافظه کار بود که در سال (1877 م ) به ریاست جمهوری انتخاب شد.
3- حزب آزادی خواه در انگلستان ملکه وکتوریا را به چه چیز مجبور کرد؟
جواب: تاگلاستون را به حیث صدراعظم مقرر نماید.
۴- رییس جمهور گریوی در فرانسه با وجود قدرت حزب گامبیتا چه تصمیم گرفت؟
جواب: دو دوره وزرا را انتخاب کرد بدون آنکه گامبیتا در آن جای داشته باشد.
۵- دلکاسه کی بود؟
جواب: دلکاسه بعد از سال (1898 م ) در پنج کابینه مختلف فرانسه به حیث وزیر خارجه باقی مانده بود.
۶- در مجلس فرانسه حزب های رادیکال،محافظه کار و حزب معتدل در کدام جناه رییس قرار می گرفتند؟
جواب: به طرف چپ رادیکال ها، به طرف راست محافظه کاران، و حزب معتدل در وسط قرار داشتند.
۷- اتحادیه های تجارتی در کدام سال در فرانسه قانونی شد؟
جواب: در سال (1884) میلادی.
۸- با ترقی صنایع در فرانسه راه برای کدام تحریکات میسر شد؟
جواب: تحریکات سوسیالیستی،(مرام و مسلکی که هدف آن جمع کردن ثروت و در آوردن عوامل وسایل تولید به مالکیت عمومی و تسلط حکومت در آن موسسات بزرگ اقتصادی و جلوگیری از سرمایه در دست اشخاص محدود سوسیالیستی گفته می شود).
۹- ممالک انگلوساکسون را بنویسید:
جواب: انگلوساکسون ها از آمیزش سه قوم،انگل ها،ساکس ها،وجوت ها به وجود آمده است.اینها در قرن پنج و شش میلادی در انگلستان سکونت پذیر شدند، و نظر تقدم وتفوق انگل ها به تمامی مملکت بنام انگلیترمسمی شد. این سرزمین را بنام سرزمین انگل ها ویا انگلیس ها یاد می کنند.
انگلستان:
۱-  انگلستان اساس سلطنت مطلقه در کدام قرن برهم زده شد؟
جواب: اساس سلطنت مطلقه درانگلستان در قرن(17 م )برهم زده شد.
۲- مجلس عیان انگلیس متشکل از کدام اقشار بود؟
جواب: مجلس عیان انگلیس متشکل از نجبای میراثی، و کشیشان کلیسای انگلیسکن بود.
۳- مجلس عوام انگلیس متشکل از کدام اقشار بود؟
جواب: مجلس عوام انگلیس متشکل از نماینده گان ثروت مندان،فابریکه داران، و تجاران بودند و انگلستان از نخستین کشور برهم زدن مطلقه سلاطین و اتوگراسی بود.
۴- اتوگراسی چیست؟
جواب: حکومت استبدادی ومطلقه که در آن اکثریت مردم از حق رای محروم باشد.
احزاب سیاسی:
۱- در نیمه دوم قرن(19) در انگلستان چند حزب سیاسی وجود داشت؟
جواب: دو حزب سیاسی ، یکی آزادیخواه و دیگر محافظه کار که آنها را وکتوری می گفتند که عموم نجبای مملکت محافظه کار و اکثریت تجاران و سرمایه داران شهر ها حزب آزادیخواه بودند.
۲- کوارستون کی بود؟
جواب: سیمای برجسته سیاسی و رییس حزب آزادیخواه بود. وی از صمیم قلب یک مرد مسیحی بود.
۳- مبدا تمامی اصلاحات بزرگ در انگلستان کی بود؟
جواب: مبدا تمامی اصلاحات بزرگ در انگلستان و مجموعه عقاید که انگلستان را به دموکراسی یعنی حکومت عامه واداشت گولدستون است.
۴-  دیزراییلی کی بود؟
جواب: دیزراییلی رقیب بزرگ سیاسی گولدستون وعضو ممتاز در حزب محافظه کار بود. وی یهودی الاصل بود که بعد ها مذهب انگلکند را قبول کرد.
۵- مبتکر سیاست جهانگیرانه انگلیس کی بود؟
جواب: دیزراییلی بود.
۶- انگلیس برای حفظ انگلستان به کجا حمله کرد؟
جواب: به افغانستان که انگلیس در هنمگام انقلاب مردم بالکان علیه دولت طزاری روس از ترکان طرفداری کرد.
مطالبه دموکراسی از نظر عوام:
۱- قانون ریفورم در کدام سال و در عهد کی و به چقدر کارگر حق رای داده شد؟
جواب: قانون ریفورم در سال(1867 م ) در عهد دیزراییلی به یک میلیون کارگر شهر های کوچک حق رای داده شد.
۲- دیزراییلی در کدام سال وفات و کی جانشین او گردید؟
جواب: دیزراییلی در سال(1881) وفات و جانشین وی سالیز بیری گردید.
۳- حزب محافظه کار در کدام سال در انگلستان شکست خورد و کدام حزب به سر اقتدار رسید؟
جواب: حزب محافظه کار در سال (1906) شکست خورد و حزب آزادیخواه به اقتدار رسید.
۴- قانون پارلمان یا (اکت) در کدام سال به تصویب رسید؟
جواب: قانون پارلمان یا(اکت) در سال (1911) به تصویب رسید.
آلمان تا 1914:
1- ویلیم امپراتور آلمان درکدام سال و به عمر چند ساله گی وفات نمود؟
جواب: امپراتور آلمان در سال ( 1888م ) به عمر 91 ساله گی وفات نمود.
2- بعد از ویلیم امپراتور آلمان کی شد؟
جواب: ویلیم دوم به قدرت رسید.
3- بسمارک درکدام سال استعفا وبه کدام سال به عمر چند ساله گی وفات نمود؟
جواب: درسال 1890م استعفا داد وبه سال 1898م به عمر83 ساله گی وفات نمود.
قانون اساسی آلمان:
1-    در راس مجلس متحده آلمان چی قرار داشت؟
جواب: پارلمان رایشتاگ قرارداشت.
2-   قوه بحریه ، قوه نظامی وسیاسی آلمان متعلق به کی بود؟
جواب: به شخص امپراتورآلمان بود.
3-   در کدام سال از پول های مختلفه پول واحدی به چی نام ضرب زده شد؟
جواب: درسال 1873م  پول واحدی به نام مارک ضرب زده شد.
احزاب در آلمان:
1-    در آلمان چند حزب وجود دارد نام بگیرید؟
جواب: چهار حزب که عبارت از محافظه کار ، آزادی خوا ، ملی مرکز و سوسیال وجو داشت.
تجهیزات:
1-   آلمان درکدام سال قوانین نظامی را تصویب کرد؟
جواب: در سال 1911م  یکی پی دیگر تصویب کرد.
2-   کدام کشور باروت را خشک ، برچه را تیز نگهداشت و چی شد؟
جواب: آلمان باروت را خشک برچه را تیز نگهداشت تا این که در سال 1914م جنگ جهانی آغاز شد.
کنگره برلین:
1-   کنگره برلین در کدام سال تدبیر یافت و به کدام مسئله موافقه به عمل آمد؟
جواب: درسال 1878م تدبیر یافت و به مساییل عدم تجزیه ترکیه ، انگلیس ، اتریش وآلمان موافقه صورت گرفت.
2-   کنگره برلین تحت ریاست کی صورت گرفت ؟
جواب: بسمارک.
3-   کنفرانس برلین ازکدام تاریخ تا به کدام تاریخ توسط کی تدوین یافت؟
جواب: از 15 نویمبر 1884م تا 26 فبروری 1885 م بنابر پیشنهاد بسمارک و موافقه فرانسه تدوین یافت.
4-   کنفرانس برلین آزادی چه چیز را اعلان کرد؟
جواب: آزادی مطلق تجارت در کانگو و آزادی کشتی رانی را در رود خانه نایجیریا و کانگو اعلان کرد.
5-   نقطه قابل توجه در کنفرانس برلین چه بود؟
جواب: همکاری آلمان و فرانسه.
اتریش:
1-   قبل از سال 1867 م امپراتور اتریش کی بود؟
جواب:فرانسوا ژوزیف.
2-   مشکل بزرگ فرانسوا ژوزیف چه بود؟
جواب:مجار ها بود که در وادی دنیوب زنده گی داشتند.
3-   کی طرفدار سیاست صلح آمیز برای استقلال داخلی هنگری بود؟
جواب:فرانگ دیاگ بود.
4-   هنگری در کدام سال سلطنت جدا گانه تشکیل داد؟
جواب:در سال 1867 م .
سلطنت دو گانه اتریش هنگری:
1- در کدام سال امپراطوری اتریش به سلطنت دوگانه اتریش هنگری تبدیل شد؟
جواب:در سال 1876 م .
2-معاهدات بین اتریش و هنگری بعد از هر چند سال تجدید می شد؟
جواب:بعد از هر ده سال.
3-   رییس حزب استقلال جوی هنگری کی بود؟
جواب:لیوسکوسوت.
هنگری:
1-   مجار ها که حقوق خویش را بدست آوردند در مورد حقوق دیگران چه نوع برخورد نمودند؟
جواب: ظالمانه برخورد می کردند.
2- در مجارستان تعداد نفوس رومانیایی، یوگوسلاویایی و چکسلواکی چقدر بود؟
جواب: تعداد رومانیایی 3 میلیون، یوگوسلاویایی 3 میلیون و چکسلواکیایی ها 2 میلیون نفر بودند.
3- در محاکم و مکاتب هنگری کدام زبان استعمال می شد؟
جواب: زبان مجاری.
4-    از جمله چهارصد نفر اعضای مجلس نماینده گان هنگری چند نفر آن مجاری بود؟
جواب: به جز ده تن باقی مانده مجارها بودند.
5-      در مجارستان اگر شاگرد مکتب به زبان خود حرف میزد با ایشان چه گونه برخورد صورت میگرفت.
 اتریش:
1-   در قسمت فوقیت امپراتور اتریش کی بود؟
جواب: بدست جرمن ها.
2-   جرمن ها چند فیصد جمعیت اتریش را تشکیل می دهد؟
جواب: 35%
3- در کدام سال قوانین که احوال اجتماعی را منظم می ساخت تصویب شد؟
جواب: در سال1880 م .
4- ریفورم های سیاسی به هر هفده ولایت اتریش چه حق را قایل شد؟
جواب: هر هفده ولایت مجلس مقننه (دیت) داشته باشد.
5- از اثر پیشرفت های اساسات دموکراسی در اتریش چند حزب به وجود آمد؟
جواب: دو حزب ، یکی سوسیال دموکرات دوم حزب کاتولیک.
سیاست خارجی اتریش- هنگری:
1- در کدام سال در اتریش- هنگری خدمت نظامی توسط کی اجباری شد؟
جواب: فرانسوا ژوزیف که کابینه اش توسعه قلمرو خود را تعقیب می کرد به همین مقصد در سال1868 م. خدمت نظامی اجباری شد.
2- معاهده سه جانبه بین جرمنی، ایتالیا، اتریش- هنگری در کدام سال صورت گرفت؟
جواب: در سال 1882 م.
3= در کدام سال در امپراتوری عثمانی انقلاب رخ داد؟
جواب: در سال 1908 م.
4- جنگ بالكان در کدام سالها رخ داد و سربها بر علیه کدام کشور غلبه یافتند؟
جواب: در سالهای 1912_1913 م. جنگ بالكان رخ داد و سربها برعلیه ترک هاغلبه کردند.
ایتالیا:
1- ایتالیا بقای کدام امپراتوری بوده است؟
جواب: روم قدیم.
2- ایتالیا عساکر را در کدام سال انتظام تازه بخشید و خدمات نظامی چه گونه شد؟
جواب: در سال 1857 م. انتظام بخشیدو خدمات نظامی را بری جوانان ایتالیا جبری ساخت.
3- تونس بقایای کدام سرزمین در شمال آفریقا بود؟
جواب: بقایای سرزمین کارتاژ.
4- ایتالیا با تلفات و مصارف در آفريقا حاره کدام مناطق را مستعمره خود ساخت ودر تسخیر کجا ناکام شد؟
جواب: اریتریا و سومالی را مستعمره خود ساخت ودر تسخیر حبشه ناکام شد.
5- قشون ایتالیا در کجا از حبشه شکست خورد؟
جواب: در اردوا.
6- مردم برای نجات از خدمت عسکری و حفظ ثروت خود از ایتالیا به کجا مهاجرت کردند و ایتالیا چقدر نفر خودرا ازدست داده بود؟
جواب: به آمریکا مهاجرت کردند و ایتالیا ازسالهای 1871_1914 م. 6 میلیون نفرخودرا از دست داده بود.
7- در کدام سال ایتالیا رشته اتحاد سه گانه را گسیخت و با کدام کشور ها متحد شد؟
جواب: در سال1915 م. اتحاد را گسیخت وبا فرانسه،انگلیس و روس متحد شد.
روســـــــیه:
1- روسیه در وسط قرن 19 برعلاوه روسیه خاص دیگر شامل کدام کشور ها بود؟
جواب: شامل فنلند ،لیتویا، لیتوانیا ،استونیا و اکثر قسمت های پولند و سایبریا بود.
2- در بین سال های 1848_1914 م. جاه طلبی پترکبیر را واداشت که در چند جنگ خونین بپردازد؟
جواب: به سه جنگ بزرگ که دو جنگ آن با امپراتوری عثمانی بود.
3- روسیه در 1886 م. کدام جاها را شامل قلمرو تذار ساخت؟
جواب: بخارا،سمرقند،و میدانهای ترکستان .
4- تذار روس در کدام سال به حیث مسیحیان بالکان قد علم کرد؟
جواب: در سال 1914 م.
5-  قسمت های شمال ایران درکدام سال درزیر نفوس روسیه در آمد؟
جواب: در سال 1907 م.
6- جنگ بین روس و جاپان در بین کدام سالها رخ داد؟
جواب: در بین سال های 1904_1905 م.
7- در آغاز قرن 20 روس ها به کدام طرف پیش رفتند؟
جواب: به طرف منچوریا و کوریا.
8- ملت روس را پیش از انقلاب چند طبقه تشکیل می داد؟
جواب: چهار طبقه،نجبا،روحانیون، طبقه متوسط،ودهقان ها که آنها را بنام موژیک نیز یاد می کردند.
9- در کدام سال اراضی دولتی را به مستعجرین وا گذار کرد؟
جواب: در سال 1858 م.
آمریکا از نیمه قرن 19 تا جنگ جهانی اول: مهاجرت ها
1- در قرن 19 از سراسر اروپا زن و مرد و طفل به کجا روی آوردند؟
جواب: به آمریکا.
2- در سال 1850 م. نفوس آمریکا به چقدر می رسید؟
جواب: 23 میلیون نفر.
3- از ماورای ابحار چقدر محاجر وارد آمریکا شد؟
جواب: دو ونیم میلیون نفر که نصف آن ایرلندی و ثلث آن از جرمنی بود.
4- بعد از کدام سال ورود مهاجرین به آمریکا سیل آسا شد؟
جواب: 1850 م.
5- در سال 1900 م. تعداد نفوس آمریکا به چقدر رسید؟
جواب: 76 میلیون نفر.
6- در قرن 19 مقر دیگریکه برای مهاجرین پیدا شد کجا بود؟
جواب: مغرب کشور آمریکا بود.
7- در قرن 19 حکومت فدرال از کجا تا کجا مسئله محاجرین و جاگزین را سر براه کرد؟
جواب: از آتلانتیک تا پسیفیک.
8- آمریکا در کدام سال لوئزیانا را از کدام کشور خرید؟
جواب: در سال1830 م. از فرانسه.
9- آمریکا فلوریدا را از کدام کشور خرید؟
جواب: از هسپانیه .
10- منطقه جنوب غربی را آمریکا از کدام کشور خرید؟
جواب: از مکسیکو.
11- در کدام سال کنگریس آمریکا برای حفظ هندیان آمریکایی و حفظ ملکیت شان قوانین وضع کرد؟
جواب: در سال 1887 م.
12- بعد از کدام سال در آمریکا خط آهن اتصال یافت؟
جواب: 1860 م.
مطالبه برای اصلاحات:
1- در سال 1900 م. 70% کارگران آمریکا روزانه بیش از چند ساعت کار می کردند؟
جواب: بیش از ده ساعت.
2- محکمه عالی آمریکا در سال 1905 م. چی فیصله کرد؟
جواب: فیصله کرد که هفته 60 ساعت کار در خبازی نیویارک غیرقانونی است.
3- قانون کارگری در زمان کدام رییس جمهور ودر کدام سال اجرا گردید؟
جواب: در زمان روزویلت در سال 1933 م. اجرا گردید.
4-  کی و در کدام سال به صفت مبارز رفع بدبختی ها قد علم کرد؟
جواب: ویلیم براین نامزد ریاست جمهوری در سال 1896 م. ابراز کرد.
5- این گفته که(ما متجاوز نیستیم و جنگ ما جنگ بخاطر فتح نیست ،ما از خانه ،فامیل و اولاد خود دفاع می کنیم .ما عرض کردیم عرض ما را بی اهمیت تلقی کردند ، خواهش کردیم تمسخر کردند، اما زیاد از این خواهش نخواهیم کرد بلکه دفاع خواهیم کرد) از کی است؟
جواب: از ویلیم براین است.
6-  در بین سال های 1900_1914 م. کدام روئسای جمهور آمریکا روی کار آمدند؟
جواب: تیودور، روزویلت، ودرو ویلسن.
7- این گفته از کیست(حکومت که ما آنرا دوست داریم اکثراَ به مقاصد خود خواهانه و خصوصی استعمال شده اند و وظیفه ما است که آنرا پاک سازیم وبدی ها را اصلاح نماییم)؟
جواب: از ویدرو ویلسن است.
8- کی قدرت حکومت را برای خدمت بشر خواند؟
جواب: ویدرو ویلسن.
9- پروگرام ویلسن با کدام جنگ متوقف شد؟
جواب: با جنگ جهانی اول یعنی 1914 م.

دوره استعمار
1- در آغاز قرن جدید پرتگالی ها و اسپانویها در اثر اختراع چه چیز به تعرض به دیگر ممالک شروع کردند؟
جواب: در اثر اختراع قطب نما.
2- زمانیکه اقبال پرتگالی ها و اسپانوی ها رو به زوال رفت کدام ملل دست به کار شدند؟
جواب: هالندی ها، انگلیسها، روس ها، و آلمانی ها دست به کار شدند.
تشکیل امپراتوری مستعمرات انگلیس :
1- انقلاب کبیر فرانسه در کدام سال به پیروزی رسید؟
جواب: در سال 1798 م
2 - مستعمرات انگلیس دراواخر قرن 18 کدام جاها بود؟
جواب: در آسیا عبارت از ولایت  دکن و بنگال، در اوقانسیه ساحل شرقی آسترالیا .
3 – در قرن 19 دولت انگلیس برای بسط و گسترش مستعمرات خود چند راه را انتخاب کرده بود؟
جواب: دو راه را انتخاب کرده بود. 1 . اعمال قوت و جنگ 2 . توسعه نفوس سیاسی قسمي که هندوستان ، برما ، مصر ، افریقایی جنوبی ، سودان و نیوزلند را به جنگ و لشکر کشی بدست آوردند و قسمتی از آسترالیا با بسط نفوس سیاسی مطیع خود ساختند.. مستعمرات انگلیس ¼ حصه تمام خشکه جهان را در بر میگرفت که این ساحات 3/1 حصه نفوس تمام جهان را در بر میگرفت...
4 -  انگلیس ها برای پیش بینی و جلوگیری از تجاوز و تخطی دیگران کجا را بدست آوردند؟
جواب:  تمام راه ها و تنگناه ها بنادر و جزایر مهم جهان را بدست آوردند. مانند: جبل الطارق ، مالتا ، کانال سویز ، باب المندب، عدن و سنگاپور...
5 -  تسخیر هندوستان کار کی بود؟
جواب: کار کمنی تجارتی انگلیس در هند بود.
6 -  انگلیس ها از مردم بومی هند به چه نام قشون تشکیل کردند؟
 جواب: به نام سپاهی
7 -  انگلیس ها در کدام سال به شورش سپاهیان مواجه شدند و این شورش چه مدت دوام کرد؟
جواب: در سال 1857 م به وجود آمد و یک نیم سال دوام کرد.
8 -  شورش هسپانیویان هند چی نتایج را به بار آورد؟
جواب: دو نتیجه را به بار آورد، یکی آن الحاق هند به انگلیس ها و دیگر آن انحلال هند شرقی.
9 -  بعد از تسخیر هند انگلیس ها متوجه کدام کشور شدند؟
جواب: متوجه افغانستان شدند تا از نفوذ روس ها جلوگری نمایند..
10 -  تصرف مصر به چه منظور صورت گرفت؟
جواب: به مقصد حفظ هندوستان بخاطریکه از اروپا به هند را مصر کوتاه ترین راه بود..
11 -  در کدام سال فرانسویان به حفر کانال سویس پرداختند؟
جواب: در سال 1869 م
12 -  کی عده یی از اروپاینان را در اسکندریه به قتل رساندند؟
جواب: یکی از سرداران لشکر به نام احمد اعرابی پاشا، وی یکی از طرفداران جدی حزب وطنی بود.
13 -  تصرف مصر راه را برای نفوذ انگلیس ها در کجا؟
جواب: به افریقایی استوایی.
14 -  بعد از تصرف سودان توسط انگلیس ها کی به صفت حکمران آن مقرر شد؟
جواب: کیچنر
15 -  کی و در کدام سال کمپنی جنوب افریقا را که شبه کمپنی هند شرقی بود تاسیس بود؟
جواب: سیسیل رودیس در سال 1889 م
مستعمرات فرانسه:
1- مستعمرات فرانسه بعد از کنگره ویانا عبارت از کدام جا ها بود؟
جواب: عبارت از جزایر انتل ، پنج شهر از بلاد هند ، ساحل بنگال وبعضی از جزایر اقیانوس اطلس و هند بود.
2- وسعت مستعمرات فرانسه چقدر بود؟
جواب: از 10000 کیلو متر تجاوز نمی کند.
3- فرانسویان از 1847م تا 1911م حاکمیت خود را به کدام جا ها گسترش داده بود؟
جواب: از 1867م تا 1911م حاکمیت خود را به تونس ، المغرب ، سنگال وساحل عاج افریقای استوائی و ملغاس توسعه دادند.
4- زمانیکه انگلیس ها هند و چین غربی را تصرف کرد فرانسه ویها کجا را تصرف کرد؟
جواب: فرانسه ویها هند و چین شرقی و تمام مملکت انام را بدست آوردن.
5- مستعمرات فرانسه چند نوع بود؟
جواب: به دو نوع بود یکی آن که ذخایر معدنی و مواد اولیه برای فرانسه تهیه میکرد مانند کانگو سودان ملغاسی و هند و چین که مستعمرات استخراجی گفته میشود و دیگری آن که زیاد نفوس فرانسه را به خواب گور بود مانند: الجرایر و تونس و وسعت مستعمرات آن به ( 11500000 ) کیلو متر مربع میرسید.
مستعمرات آلمان:
1- آلمان ها در اواخر قرن 19 وارد کجا شدند؟
جواب: وارد افریقا شدند.
2- علت آن که آلمان ها خواستند که صاحب مستعمرات شود چی بود؟
جواب: علت آن عبارت از: بیداری احساسات ملی ترقی تجارت و افزایش سریع نفوس آن ها بود.
3- آلمان قبل از کدام سال یک وجب زمین به افریقا نداشت؟
جواب: قبل از سال ( 1884م ).
4- در سال 1914م ساحه مستعمرات افریقای آلمان ها به چقدر می رسید؟
جواب: به دو نیم ملیون کیلو متر مربع.
5- کدام یکی از شاهان آلمان توجه بشتر به مستعمرات مبذول داشت؟
جواب: ولیم دوم.
6- مستعمرات آلمان در افریقا در سال 1884م کدام جا ها بود؟
جواب: عبارت از : توکو ، کامیرون ، افریقای جنوبی و شرقی.
7- بعد از سقوط آلمان ها در سال 1918م مستعمرات آن بین کدام جا ها تقسیم شد؟
جواب: بین انگلیس ، فرانسه ، جاپان تقسیم شد.

مستعمرات هالند:
1-  درسال ( 1815م ) مستعمرات هالند در جنوب شرق آسیا از کجا تجاوز نمی کرد؟
جواب: از جزیره جاوا تجاوز نمی کرد.
2- تمام مساحت مجموالجزایر اندونزیا چقدر بود؟
جواب: سه هزار کیلومتر مربع.
3- مهم ترین عامل مقاوم در برابر اپریلیزم هالند چی چیز بود؟
جواب: دین اسلام بود.
4- همه ساله چند نفر از مردم اندونیزیا به زیارت بیت الله می آید؟
جواب: بیست هزار نفر به بیت الله می آید که در اثر آن عقیده پان اسلامیزم یعنی اتحاد عموم سلمین جهان دربرابر عسویان به سرعت رواج یافت.
5- امپریلیزم چیست؟
جواب: آخرین مرحله سرمایه داری است که در آن وسایل عمده تولید در تصرف سرمایه داران است. کارخانها وموسسه سات اقتصادی را به میل خود اداره می نماید.
مستعمرات بلژیک:
1- اولین کسانیکه دروازه افریقأ تاریک را برای اروپائیان گشود کی ها بودند؟
جواب: مبلغین مسحی کاشفان و افراد ما جرا جو اولین کسانی بودند که دروازه افریقا باز واز جمله یکی هم استانلی بود.
2- کی از پلان های استانلی پشتبانی کرد؟
جواب: لیوپولد دوم پادشاه بلژیک.
3- سازمان بین المللی کانگو به رهبری کی تأسس شد؟
جواب: به رهبری لیوپولد دوم.
4- کی به رهبری استانلی سازمان بین المللی کانگو را درسال ( 1878 م )تأسس کرد؟
جواب: لیوپولد دوم.
5- در سال 1885 به رهبری کی کانفرانس برلین دایر شد؟
جواب: به رهبری بسمارک.
6- سازمان بین المللی کانگو چی نوع یک سازمان بود؟
جواب: محض یک سازمان اقتصادی بود.
7- کی در سال(  1908 م ) وارث سر زمین کانگو شد؟
جواب: کشور بلژیک.
سایبریا در دست روس:
1- تسخیر ساییریا از اواخر قرن 16 توسط کدام کشور آغازشد؟
جواب: توسط روسها.
2- چرا توجع روسها به سایبریا بشتر شد؟
جواب: زیرا که قسمت های شمالی آن یخ بسته و جامد بود.
3- بندر نظامی ولادوا ستیک درکدام کشور قرارداست؟
جواب: در روسیه.
4- به چی مناسبت مهاجرت به سوی سایبریا بشتر شد؟
جواب: زیرا که در آن جا فلزات قیمتی و کشیده شدن خط آهن درآن جا بود و جمعیت سایبریا از ( 2.5 ) ملیون به ( 8 ) ملیون نفر رسید.
از جنگ اول جهانی تا آستانه جنگ دوم جهانی: جنگ جهای اول:
1- به کدام تاریخ سلطنت دوگانه اتریش- هنگری با صربستان اعلان جنگ داد؟
جواب: به تاریخ 28 جولای 1914 ( 28/7/1914 )
2- جنگ اول جهانی به کدام تاریج اختمام پزیروفت؟
جواب: به تاریخ 11 نومبر 1918 ( 11/11/1918 )
3- علت اساسی آغاز جنگ اول جهانی چی بود؟
جواب: جاطلبی آلمان ها و برتری در اروپا.
و سبب مستقیم آن سیاست اتریش – هنگری دربالکان و حمله پیش بینی شده آن به صربستان و بهانه آن قتل ارشیدوک ولی عهد اتریش بود.
علل جنگ جهانی اول:
1- علل جنگ جهانی اول چی بود؟
جواب:
الف:  انارشی بودن بین المللی به وضعیت گفته میشود که قدرت حکومت نتواند قوانین را تطبیق و انتظام را برقرارنماید وبه عباره دیگر هرگاه دریک مملکت نه حکومت باشد ونه پولیس وهر شخص به هر کاری که دلش بخواهد بپردازد پس گفته میشود که درمملکت انارشی حکم فرماست.
ب: مجادله برای وسعت اراضی.
ج: مرکا نتالزم جدید: مرکا نتالزم قدیم آن بود که دولت منافع اهالی را در برابر خارجی ها حمایت میکرد. حال آنکه درمرکانتالزم دولت حقوق کمرکین تجارت خود را در خارج ممالک دیگر حمایت می کرد مثلا: جنگ تریاک.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر